تماس با ما

پرداخت الکترونیک ( PSP ):

خدمات مبتنی بر كارت‌های الكترونیك ارائه خدمات ایمن، موثر و ارزان به جامعه است. سه ویژگی فوق از اهداف اصلی شركت بوده و به كلیه فعالیت‌های شركت، مانند انتخاب شركای تجاری، بهره‌گیری از فناوری روزآمد و به‌كارگیری نیروی انسانی معنی می‌بخشد.
بر اساس اهداف تعریف شده برای شركت نوآوران  کارت مجموعه‌ای از خدمات مبتنی بر كارت‌های الكترونیك توسط شركت نوآوران کارت ارائه می گردد. این خدمات و كاربرد‌ها به واسطه ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی كه بر اساس سیستم پرداخت الكترونیك قابل ارائه هستند، ارائه خواهند شد. مانند كارت های‌پرداخت مالی، كارت های سلامت (جایگزین دفترچه‌های بیمه) شهروندی (جایگزین كارت شناسایی ، شناسنامه‌ و....) ، ‌دانش‌آموزی، ‌سفر، كارت های حمل ونقل شهری (جایگزین بلیط) وكارت های دسترسی اشاره کرد.